13. redna seja Razvojnega sveta regije in 39. redna seja Sveta regije Jugovzhodna Slovenija

V ponedeljek, 12. 2. 2018 sta se v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik odvili 13. redna seja Razvojnega sveta regije in 39. redna seja Sveta regije Jugovzhodna Slovenija.

Prva tema sej je bilo Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – Drugo povabilo, ki ga je je v mesecu novembru 2017 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). Na občinah regije so se v minulih mesecih intenzivno pripravljali projekti na področju spodbujanja podjetništva (ekonomsko poslovne cone in/ali inkubator), spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti (regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v regiji), vlaganja v vodni sektor (gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo in oskrbo s pitno vodo) in projekti izboljšanja regionalne mobilnosti, ki bodo vključeni v Drugi dogovor.

Na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. smo pripravil Osnutek dopolnitve dogovora za razvoj regije JV Slovenija, ki vključuje 30, za regijo najbolj pomembnih regijskih, medregijskih in/ali sektorskih projektov, ki bodo omogočali izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijsko razvojno specializacijo.

Vrednost projektov

Skupna vrednost projektov znaša 80.435.535,81 EUR. Od tega je 30.213.116,00 EUR sofinanciranih iz sredstev Evropske unije, kar predstavlja 37,6% skupne vrednosti projektov, 24,6% je občinskih sredstev, 37,8% pa predstavlja druga javna sredstva (sredstva DRSI, DARS, MZI).

Razvojni svet regije JV Slovenija je na seji sprejel Osnutek dopolnitve Dogovora za razvoj regije JV Slovenija, februar 2018. Celotna dokumentacija je bila v torek, 13. 2. 2018 poslana na MGRT v nadaljnje postopke za izvedbo teritorialnih dialogov.

V nadaljevanju seje smo predstavili, v letu 2017 prvič objavljeno, povabilo za Subvencijo obrestne mere za 7 občin v regiji. Subvencija obrestne mere (SOM) je podpora malemu gospodarstvu pri financiranju investicij in novih delovnih mest v regiji. V sodelovanju z MGRT in Slovenskim regionalno razvojnim skladom na RC Novo mesto d.o.o. izvajamo shemo Regijske garancijske sheme za regijo JV Slovenija, pri kateri bi želeli v kombinaciji s spodbudami občin, ki pristopajo ali razpisujejo subvencijo obrestne mere, podpreti še več investicij in posledično razvoj malega gospodarstva v regiji.

Zadnja tema seje je bila predstavitev projekta SPOT regije. RC Novo mesto se s partnerji Razvojni center Kočevje-Ribnica, RIC Bela krajina in OOZ Novo mesto prijavlja razpis SPIRIT-a za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk (SPOT) za obdobje od 2018 do 2022 za regijo JV Slovenija. Cilj razpisa je prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

 

Morda vas zanima tudi:
  

Pin It on Pinterest

Share This