MEDGENERACIJSKE DELAVNICE ROBOTIKE

Medgeneracijsko učenje z robotki in osnovnim programiranjem – ROBO4U

TIP PROJEKTA

Projekt po javnem razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije – »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020«, 3. odpiranje.

TRAJANJE PROJEKTA

4 mesece (1. februar 2020 – 31.maj 2020)

PRIJAVITELJ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

PARTNER

Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o.

SODELAVCI NA PROJEKTU

prof. dr. Boris Bukovec, prof. dr. Janez Povh, Marko Rudolf, Katja Kragelj

 

SOUSTVARJALCI PROJEKTA

5 študentov

NAMEN PROJEKTA

Namen izvedbe projekta ROBO4U je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskega zavoda z (ne)gospodarstvom bo 5 študentov pridobilo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

 


 
OSNOVNI CILJ PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega učenja preko robotizacije in osnovnega programiranja. Skozi delavnice bomo preko medgeneracijskega učenja spodbujali starejše in otroke za uporabo napredne tehnologije, reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih in jim omogočili nadgradnjo ključnih in temeljnih kompetenc, ki omogočajo hitro prilagajanje spremembam, osebno izpopolnjevanje in dejavno sodelovanje v družbi. Le to bodo dosegli z razvojem, vzpostavitvijo in izvedbo delavnic s področja robotizacije in osnovnega programiranja, kjer bodo sodelovali starejši (npr. stari straši) in osnovnošolski otroci (npr. vnuki) in predstavljajo nadgradnjo delavnic Robotki in zabavno programiranje za osnovnošolske otroke.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest