Razpisuje: Slovenski podjetniški sklad

Razpisana sredstva: 20 mio eur (podprtih bo približno 200 projektov)

Predmet razpisa: sofinanciranje investicij v opredmetene in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote/podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe. Investicije morajo prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja.

Višina financiranja:

 • od 100.000 eur do 200.000 eur nepovratnih sredstev na podjetje
 • 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta začetnih investicij

Upravičeni stroški:

 • nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav)
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme

Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v letu 2022, oz. izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023. DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški se bodo uveljavljani na osnovi dejansko plačanih stroškov.

Ciljna skupina:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, na manj razvitih območjih (v regiji JV Slovenija so to občine: Dolenjske Toplice, Šentjernej, Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok)

Rok za oddajo vlog:

 • 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14. ure
 • oddaja vloge elektronsko preko ePortala

Nekateri pogoji in merila:

 • vsaj 1 zaposlena oseba za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022
 • podjetje mora biti na dan oddaje vloge registrirano vsaj 18 mesecev
 • za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 653/2014/EU
 • v razpisu so opredeljene t.i. izključene dejavnosti (več v 13. točki točke 4.3 Pogoji za projekt)
 • projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge na javni razpis oz. se mora začeti najkasneje v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe
 • vlogi morajo biti predloženi predračuni/ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. Zagotoviti je potrebno najmanj 3 konkurenčne oz. relevantne ponudbe (možne izjeme)
 • Merila:
  • namen in cilji investicije (do 35 točk),
  • ocena vlagatelja (do 20 točk),
  • vpliv na okolje in trajnostna naravnanost investicije (do 45 točk).

Vloga mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Vloga, ki pridobi manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. Podrobno o merilih v točki III. Merila za ocenjevanje vlog (str. 24 – 28 razpisne dokumentacije.

 • gre za pomoč po pravilu de minimis
 • prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti,….

 

Dodatne informacije: na tel. številkah (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti:

 

Razpis in razpisna dokumentacija

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Morda vas zanima tudi:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki je podaljšana roka Evropske komisije in deluje pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto, se bo tudi letos pridružila projektu TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU), kampanji na...

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest

Share This