PROJEKTI

Želite realizirati vašo projektno idejo? Skupaj z vami razvijemo idejni predlog in nudimo celovito podporo pri realizaciji le-tega.

PROJEKTI V IZVAJANJU

PROJEKT CULTURE TWINNING: TWINNING TOURISM PROMOTING CULTURAL HERITAGE

V projektu, ki ga financira program Evropa za državljane, je vodilna organizacija, Mestna občina Novo mesto, koordinator projekta  pa je Razvojni center Novo mesto d.o.o. Ostale partnerske organizacije so ALDA in občine Herceg Novi (Črna gora), Torun (Poljska), Vilafranca de Penedés ( Španija), Trnava (Slovaška), Langhenagen (Nemčija), Buhel (Nemčija) in Bihać (Bosna in Hercegovina).

Glavni cilj dveletnega projekta je ustvariti trdno mrežo pobratenih mest za vzajemno promocijo kulturnega turizma in ozaveščanje državljanov o pomenu kulturne dediščine. Na prvem srečanju smo imeli partnerji priložnost, da se med seboj spoznamo in predstavimo svoja mesta, spoznali pa smo tudi nekaj lokalnih akterjev, ki delujejo na področju kulturne dediščine. Ker je osrednja tema projekta kulturna dediščina smo se udeležili vodenega ogleda in odkrivali bogato kulturno dediščino v Vicenzi, vzporedno pa je potekal tudi interaktivno voden ogled za otroke, saj je eden od poudarkov projekta tudi pomen izobraževanja mladih generacij o kulturni dediščini in priprava metodologije za različne izobraževalne metode.

LIGHTTRAIL

V okviru projekta bomo partnerju pomagali pri razvoju nove družine lahkih tovornih prikolic višjega cenovnega razreda, ki bodo namenjene predvsem zahtevnejšim kupcem, ki poleg osnovne funkcionalnosti želijo tudi sodoben dizajn, ekološko sprejemljiv izdelek, zanesljivo in varno delovanje ter možnosti nadgradnje glede n njihove potrebe in želje. Cilj projekta je, da razvijemo tovorno prikolico, ki bo glede na primerljive karakteristike nosilnosti in togosti lažja od obstoječih prikolic, s čimer bomo prispevali k manjši porabi goriva vlečnih vozil. Prav tako je cilj projekta razviti prikolico, ki bo zaradi novih konstrukcijskih rešitev ponujala boljše vozne sposobnosti.

Po načelih sočasnega inženiringa bomo razvili tudi proizvodne procese za serijsko proizvodnjo novih prikolic. Zaradi zahtev po cenovni učinkovitosti proizvodnje bomo uvedli nove in izboljšane tehnološke procese, ki bodo primerljivi s tehnologijami, zahtevami in standardi v avtomobilski industriji in sledijo usmeritvam Industrija 4.0. Skladno s ključnimi usmeritvami S4 in SRIP na področju mobilnosti se bomo v okviru RRI projekta osredotočili na tehnologije in rešitve nižanja mase komponent lahkih tovornih prikolic, dvigovanju kakovosti njihove izdelave, s poudarkom na naprednih materialih ter optimizaciji konstrukcije in proizvodnih procesov.

VARCITIES

Varcities je projekt financiran s strani Evropske Unije, program Horizont 2020 – Raziskave in inovacije. Razvojni center Novo mesto je partner v projektu, ki se izvaja v osmih mestih Evropske unije: Skelleftea (Švedska), Bergen (Norveška), Dundalk (Irska), Castelfranco (Italija), Gzira (Malta), Chania (Grčija), Leuven (Belgija ) ter Novo mesto (Slovenija).

V projekt Varcities je vključenih 25 partnerjev. Slovenski partnerji smo: Korona d.d., Sensedge d.o.o., Mestna občina Novo mesto in Razvojni center Novo mesto. Projekt je usmerjen v razvoj vizionarskih rešitev za zdravje in dobro počutje v mestih.

Cilj pilota v Novem mestu je revitalizacija vojaškega območja v Češči vasi, kjer se bo zgradil motorični park, naredile se bodo rekreacijske površine v naravi ter razvoj centra za terapije s konji za ranljive skupine.

Mestna občina Novo mesto pa namerava na področju pilota tudi zgraditi 25 metrski pokrit plavalni bazen. Celotno območje pa bo povezano s pametnimi digitalnimi rešitvami. Na območju se bodo postavili senzorji in tipala, ki bodo za obiskovalce zbirali podatke o gibanju, kvaliteti zraka, hitrosti,…

HEALINGPLACES

Razvojni center Novo mesto je partner v projektu Krepitev zmogljivosti okoljskega upravljanja za trajnostno rabo naravne dediščine zdraviliških mest in regij Srednje Evrope kot gonil lokalnega in regionalnega razvoja – HealingPlaces, s katerim se zagotavlja podporo izvajanju aktivnosti za trajnostni razvoj zdraviliških območij z vidika upravljanja in zaščite naravnih virov. Mednarodni projekt sofinancira program Interreg Srednja Evropa v višini 1,7 mio EUR, traja med 1. 4. 2019 in 31. 3. 2022, v njem pa sodeluje 10 partnerjev iz Poljske, Češke, Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške in Slovenije. S projektom bomo zagotovili nekatera gradiva, ki bodo pripomogla k zagotavljanju pogojev za trajnostni razvoj.

V okviru aktivnosti smo že dosegli sledeče rezultate:

Za več podrobnosti je kontaktna oseba Vane Urh.

Skupaj za varni jutri

Partnerstvo petih Lokalnih akcijskih skupin LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje in LAS Mežiške doline, je s projektom »SKUPAJ ZA VARNI JUTRI« kandidiralo na 5. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

NAMEN PROJEKTA: S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju, kar bomo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji.

V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

  • Preventiva – z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni.
  • Postopek oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.

Preizkušene programe usposabljanja bomo nato združili v brošuro/priročnik, ki bo kot gradivo služil pri vseh nadaljnjih izvajanjih. V okviru projekta bo pripravljen tudi informativni material, kot so zloženke in letaki, plakati … Materiali bodo služili kot podpora pri izvajanju usposabljanj, saj bo razdeljen prebivalcem na vključenih območjih. 

Prebivalce vključenih območij (otroci na šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci..) želimo usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim srčnimi težavami. Na delavnicah, ki bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam, bo del časa namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja, del časa pa učenju postopka oživljanja.

Poleg osnovnih znanj oživljanja in nudenja pomoči z AED aparati je tudi pomembna osveščenost o zdravem načinu gibanja in posledično zmanjševanju emisij toplogrednih plinov s čimer bi prispevali tudi k trajnostni mobilnosti. Redna telesna vadba, tudi hoja in kolesarjenje, je v kombinaciji z zdravo prehrano in nasploh z zdravim življenjskim slogom, glavni dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za vse vrste bolezni.

V sklopu projekta bomo izvedli dva dogodka, ki bosta spodbujala gibanje med udeleženci v obliki kolesarjenja in z vsebino zdravega načina gibanja in prehranjevanja. Na dogodka bomo povabili partnerske LAS.

CILJI PROJEKTA: naš dolgoročni cilj je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.

Partnerji LAS: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Mežiške doline, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in Partnerstvo LAS Zasavje.

Partnerji projekta za območje Dolenjska in Bela krajina: LAS Dolenjska in Bela krajina (prijavitelj), MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Šentjernej in Razvojni center Novo mesto d.o.o.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 116.566,90 EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 99.081,90 EUR

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev

PREDVIDEN ZAKLJUČEK PROJEKTA: 30. 6. 2023

Povezave:
– Program razvoja podeželja – PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
– spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

– Video: Temeljni postopki oživljanja – odrasla oseba

– Video: Temeljni postopki oživljanja – dojenček

 

 

NEW LOW

Projekt »New Sustainable Rural Tourism Learning Opportunities for Women in Border Areas« spodbuja razvoj podeželskega turizma s posebnim poudarkom na opolnomočenju žensk za doseganje lastne podjetniške vizije v okviru turizma na podeželju. Cilj projekta je opolnomočiti podeželsko prebivalstvo, še posebej ranljive ciljne skupine, da bi izkoristili svoje zmogljivosti in priložnosti za razvoj turizma na podeželju.

Skozi projekt bo oblikovan kakovosten priročnik oz. metodologija usposabljanja, s pomočjo katerega bodo izkušeni trenerji predajali svoje znanje naprej potencialnim nosilcem turizma na podeželju. V priročniku bodo na voljo vse osnovne informacije, ki jih potrebujemo na začetku svoje samostojne poti. Velik poudarek bo na marketingu in zagotavljanju trajnostnega podjetništva, kako prepoznavati potrebe strank in na komunikacijskih veščinah.

Na podlagi pripravljenega priročnika bo izvedeno izobraževanje trenerjev (LAG Međimurski doli in bregi), ki bodo v naslednji fazi projekta to znanje prenesli naprej na vsaj 10 različnih deležnikov v lokalnem okolju v okviru dveh dogodkov. Vse informacije bodo dostopne na skupaj oblikovani digitalni platformi.

Projekt NEW LOW je vreden 60.000,00 EUR, izvajati se je začel 1. marca 2023 in bo trajal 24 mesecev, do 29. februarja 2024.

Vodilni partner projekta je Inštitut za pogranična područja (Srbija), poleg Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., sodeluje tudi LAG Međimurski doli i bregi (Hrvaška).

WONDER

Glavni cilj projekta WONDER je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti destinacij v jadransko-jonski regiji. V projektu se bomo osredotočili na razvoj otrokom prijaznih destinacij, ki jih bomo razvijali  v sodelovanju s turističnim sektorjem, lokalnimi oblastmi, civilno družbo in poslovnim sektorjem. Oblikovali bomo nove metode sodelovanja in nove storitve za otroke, pri čemer bomo upoštevali varstvo in promocijo naravnih virov in kulturne dediščine v okviru trajnostnega razvoja turizma.

Glavni rezultati projekta bodo: nova turistična ponudba, usmerjena v otroke in družine z novimi metodami participativnega oblikovanja, WONDER akcijski načrt in ustanovljena transnacionalna mreža otrokom prijaznih destinacij.

Pri tem bodo oblikovalci politik in zainteresirane strani (turistični izvajalci, kulturni subjekti, civilna družba, nevladne organizacije itd.) izboljšali svoje zmogljivosti na naslednjih področjih: razumevanje otroškega turizma in lokalnega vključevanja otrok, prepoznavanje in izmenjava najboljših praks iz partnerskih držav in tudi iz regij zunaj regije ADRION.

Vodilni partner v projektu je občina Fano (Italija),  ostali partnerji, poleg Razvojnega centra Novo mesto, pa so: občina Novigrad-Cittanova (Hrvaška), Turistična organizacija Herceg-Novi (Črna gora), občina Cervia (Italija), občina Velenje, občini Zahodna Achaia in Preveza (Grčija), Observatorij za otroške  in mladinske pravice (Albanija) in Razvojna agencija mesta Dubrovnik (Hrvaška).

Projekt se bo financiral v okviru druge prednostne naloge programa Interreg Adrion, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pilot MOP – sklop RPP

Razvojni center Novo mesto v letih 2021 in 2022 sodeluje v projektu »Pilot MOP«, ki med drugim obravnava testiranje in izvajanje določb Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ki se nanašajo na regionalni prostorski plan. V vlogi regionalne razvojne agencije bo sodeloval v delovni in projektni skupini Ministrstva za okolje in prostor ter preveril in dopolnil metodologijo za pripravo regionalnih prostorskih planov v Sloveniji. S tem bo prispeval tudi k oblikovanju stališč in gradiv, potrebnih za prvi formalni regionalni prostorski plan v Jugovzhodni Sloveniji. Namen sodelovanja pri projektu je krepitev regionalne identitete in nadaljnji razvoj instrumentov regionalne politike.

Za več podrobnosti je kontaktna oseba: Vane Urh

Rezultati:

OBMOČJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

Regija je v smislu dostopa do širokopasovnih omrežij zelo podhranjena, kar zavira gospodarski razvoj in ustvarja razlike v razvitosti. Iz tega razloga sta znotraj regije osnovana dva konzorcija občin ter v pripravi dva projekta, ki bosta omogočila dostop do storitev širokopasovnega omrežja uporabnikom v tistih naseljih, kjer ni bil izražen tržni interes operaterjev. Izvedba projektov bo mogoča le ob finančni podpori, kot jo predvideva ukrep gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Projekta regije bosta prijavljena na javni razpis za sofinanciranje gradnje omrežij, izvedba projektov pa je ključna za nadaljnji razvoj regije ter odpravljanje razvojnih razlik tako znotraj kot tudi med regijami.

Kratko ime projekta: OŠO

VZPOSTAVITEV USTREZNIH POGOJEV ZA AKTIVNO UDELEŽBO IN NASTANITVE RANJLJIVIH SKUPIN

Projekt je uvrščen na seznam za umestitev v Dogovor za razvoj regije. V letu 2016 so se pričeli pogovori z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), dokončne odločitve še ni, predvidevamo realizacijo v prihodnjem letu.

SOCIALIZACIJA IN INTEGRACIJA ROMOV

Projekt je eden izmed prioritetno uvrščenih na seznam za Dogovor za razvoj regije. Do sedaj so bili izvedeni pogovori s pristojnimi ministrstvi. Na javni razpis za sofinanciranje osnovne infrastrukture za naselja, kjer živi romska skupnost, je kandidiralo 7 občin z 9 projekti, od tega v letu 2016 uspešna le dva projekta iz dveh občin, to sta Črnomelj in Metlika.

Z namenom uresničiti cilje in dvigniti raven kakovosti življenja romskim skupnostim aktivno pristopamo k celoviti obravnavi tematike tako z vidika uspešnosti prijav na razpise, kot tudi za povečan obsega razpisanih sredstev za urejanje infrastrukture.

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO

UKREP 19.2 – projekt Kooperativno kmetijstvo LAS DBK

Točen naziv projekta: Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Nosilec operacije: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Ostali partnerji v operaciji: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Društvo Grmčani

OPIS in aktivnosti v projektu: Bistvo projekta je vzpostavitev pogojev in inovativnega poslovno logističnega modela za prodor lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče. Lokalno pridelana živila bodo predstavljena tako potrošnikom splošne javnosti, kot tudi zainteresiranim skupinam znotraj javnih zavodov na območju LAS DBK (osebje, ki se ukvarja s hrano v šolah, vrtcih …). Pod okriljem projekta bo prepoznanih vsaj 10 lokalnih pridelovalcev hrane, ki bodo predstavili vsaj 30 različnih izdelkov, tako se bo oblikovala mreža ponudnikov. Ponudniki v mreži bodo preko izobraževanj podučeni o principih uspešnosti vstopanja na lokalno tržišče, ki bo z erupcijo projektnih aktivnosti po končani projektni dobi razširilo na nivo regije in države. Na drugi strani operacija stremi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu konzumiranja lokalno pridelane hrane. Projekt vzpostavlja novo, kakovostno, zeleno in trajnostno delovno mesto, ki bo preko svojih aktivnostih poseglo v organizacijo prehranske samooskrbe na območju LAS DBK.

Cilj(i) projekta:  

  • Ustvariti pogoje za razvoj inovativnega logističnega modela
  • Organizirati skupino ponudnikov za skupen nastop na trgu
  • Povečati povpraševanje po lokalno pridelani hrani  

Pričakovani rezultati operacije:

  • Ustvarjeni pogoji za inovativen logistični model prodora lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče, tudi s pomočjo realizacije novega delovnega mesta.
  • Prodaja izdelkov izbranih ponudnikov na lokalnem tržišču v maloprodaji.
  • Vsaj 5 sklenjenih poslov oziroma podpisanih pogodb med izbranimi ponudniki in javnimi zavodi na območju LAS DBK, z opravljeno realizacijo (logistika).
  • Pripravljene video predstavitve in opolnomočeni izbrani ponudniki za širitev palete izdelkov in povečanje prodaje na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem trgu.
  • Vpliv na zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu uporabe lokalo pridelanih živil in prijaznem odnosu do okolja (zamenjava nakupnih navad namesto uporabe nakupnih PVC vreč, uporaba drugih izdelkov (npr. eko mrež za nakup). 

Trajanje projekta: Marec 2021 – Oktober 2022
Celotna vrednost projekta z DDV: 118.894,75 EUR
Celotna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 107.834,89 EUR
Celotna vrednost sofinanciranih sredstev: 86.267,91 EUR     
Vrednost sofinanciranja partnerja Grm Novo mesto: 51.699,92 EUR

Kontakt: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Nives Mikešič,
E: , M: 040 288 597
Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/  
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development  
LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

SAMOOSKRBA V REGIJI JV SLOVENIJA

Regionalne razvojne agencije si prizadevamo pripraviti učinkovit skupni nacionalni projekt ozaveščanja pomena samooskrbe. Skozi proces povezovanja ponudnikov bomo vzpostavljali mehanizme za poenoten pristop k zelenim javnim naročilom v javnem sektorju in spodbujanju ponudnikov za povezovanje. Samooskrba v regiji bo ena od osrednjih regijskih vsebin (izdelal se bo pregled tržnic, javnih ustanov in izvedbe zelenih javnih naročil, povezovanje javnih ustanov npr. domovi starejših in ustrezno oddajanje koncesij idr).

LESNI CENTRI DOLENJSKE

Lesni centri Dolenjske je celovit projekt , ki sledi smernicam za pripravo projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja iz sredstev iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 – 2020 (OP 2014 – 2020) in Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020 (PRP 2014 – 2020). Projekt s svojimi aktivnostmi predvideva financiranje iz različnih prednostnih osi OP, vključuje več sektorjev (gozdarstvo, podjetništvo, raziskave in razvoj, izobraževanje) t.i. vertikalna izvedba projektov in horizontale: zmanjševanje onesnaževanja okolja, odpiranje novih delovnih mest, zmanjševanje socialnih razlik.

UČINKOVIT IN CELOVIT PROSTORSKI RAZVOJ

Projekt vključuje organizacijske ukrepe in pripravo regijskih strateških in izvedbenih projektov. Predvideva vzpostavitev regijske prostorske mreže, ki bo predvsem s strokovno podporo občinam in z aktivnim vključevanjem v postopke prispevala k lažjemu uveljavljanju regijskih interesov v prostoru. Na področju strateškega prostorskega načrtovanja se predvideva izdelavo regijskega strateškega prostorskega plana (oz. aktualiziranje in redefiniranje osnutka RZPR JVS, 2006) kot vmesne ravni med SPRS in OPN, v katerem bodo glede na aktualne razvojne pobude in omejitve v prostoru določeni ključni regijski projekti po področjih, ki bodo ob upoštevanju vizije razvoja regije in prioritet prepoznana kot prednostna. Rezultati projekta bodo predstavljali prostorsko-načrtovalske vsebine pri izvajanju regionalnih razvojnih programov in neposredno podlago za vključevanje regionalnih vsebin v obstoječi sistem državnih in občinskih prostorskih aktov.

POREČJE REKE KRKE

Predlog projekta je vključen v osnutek Dogovora za razvoj regije JV Slovenija. Na sestankih z MOP smo projekt pregledali, vendar kot tak ni sprejemljiv. Izvedli smo koordinacijo in sestanek z vsemi komunalnimi podjetji v regiji, da pripravimo nov predlog.

S KOLESOM OB SAVI IN KRKI (SAVA-KRKA BIKE)

Za projekt Sava – Krka bike, ki je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenjske regije, ter Direkcije RS za infrastrukturo, smo v letu 2016 končno dočakali odprtje postavke v državnem NRP. Tako so se konec leta začele aktivnosti ponovnega pregleda prevoznosti trenutne trase, kajti pred kolesarko sezono 2017, bo država označila potek trase.

Kartko ime projekta: SKB

EKO MOBILNOST

Zaradi potreb v regiji smo povezali občine in začeli s pripravo projekta Ekomobilnost. Na osnovi popisa potreb po električnih avtomobilih in električnih polnilnicah se je vzpostavilo sodelovanje s ponudniki, ki bodo v prihodnje vključeni v konzorcij.

DEŽELA GOZDOV IN RJAVEGA MEDVEDA - REGIJSKI PARK KOČEVSKO

Regionalna razvojna agencija koordinira aktivnosti za umestitev vsebin projekta za neposredno potrditev in financiranje. Teritorialni dialog z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v letu 2016 opredelil uskladitev projekta s sektorsko vsebino tako, da bo možno izvajanje v prvi fazi programskega obdobja 2014-2020.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Razvojni center Novo mesto je prevzel vlogo regionalnega koordinatorja Evropskega tedna mobilnosti in povezal občine, usklajeval programe in prevzel pobudo za skupno nastopanje občin. V letu 2016 je sodelovalo 11 občin iz regije. Nudili smo jim podporo pri izvedbi aktivnosti in izvedli regijsko konferenco.

Dan brez avtomobila, ki je 22. septembra, že tradicionalno poskrbi, da prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživijo mestna središča brez motornega prometa in odkrijejo, čemu lahko, namesto avtomobilov, namenijo dragoceni javni prostor.

V naši regiji je k projektu pristopilo že 12 občin.

Kratko ime projekta: ETM

INOVATING COWORKING METHODS THROUGH EXCHANGE

Skupaj z deležniki vzpostavljamo različne oblike sodelovanja med deležniki v coworking mestih, z namenom ustvarjanja novih priložnosti za mlade v podjetništvu in ostalih delovnih področjih.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

STRATEGIJA RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi vizije Mestne občine Novo mesto izdelujemo in koordiniramo strategijo razvoja celotne občine.

Kratko ime projekta: SR MONM

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA

Mestna občina Novo mesto (MONM) je februarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo MONM 2030. Nadaljevanju strategija sledi Izvedbeni načrt, katerega izdelujemo in koordiniramo pripravo z občinsko upravo.

Kratko ime projekta: TUS

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Celostna prometna strategija je ključno orodje novega celostnega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne razvojne potenciale. Razvojni center novo mesto skupaj s partnerji projekta trenutno sodeluje pri izdelavi celostnih prometnih strategij v regiji JV Slovenija v občinah Novo mesto, Kočevje in Metlika.

Kratko ime projekta: CPS

IZVEDENI PROJEKTI

RAZVOJ PROJEKTNIH PREDLOGOV

52 RAZVITIH REGIONALNIH PROJEKTOV V OBDOBJU 2014-2020

52 razvitih celovitih regionalnih projektov v Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji JV Slovenija.

ZELENOGORJE

Razvoj projekta in prijava projekta na čezmejni program.

Cilj projekta je ohraniti dediščino skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja preko povečanja njene privlačnosti in vključevanja v trajnostno usmerjeno čezmejno turistično destinacijo, ki bo služila tako dediščini kot ljudem. 

ARHIPARK-NET

Rezultat projekta je sodobno interpretirana kulturna dediščina v celovitem čezmejnem turističnem produktu mreže arheoloških parkov na območju občin Novo mesto, Krško in območju Istre.

MISTERION

Razvoj projekta in prijava projekta na čezmejni program.

S projektom bo ohranjena in povečana privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine, povezane s kraško vodo na območju občin Semič, Metlika in Kamanje ter razvit trajnostni čezmejni turistični proizvod.

PRIJAVA PROJEKTOV NA JAVNE RAZPISE

MEDNARODNI JAVNI RAZPISI

INTERREG SI-HR

– zelENOgorje: ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja.

– ARHIPARK-NET: čezmejni turistični produkt mreža arheoloških parkov.

– MISTERION: doživetje skrivnosti voda.

INTERREG ADRION

– SALT: Strengthening Adraitic-Ionian Linkages on Tourism.

– P.H.A.I.R.: Promoting Historical fairs as an innovative cultural driver in the Adriatic Ionian Region.

ERASMUS +

– Kalesi: Key globAl Learning for promoting the Entrepreneurship Spirit on social Innovation in Youth Women.

– Onset: Open iNnovation and knowledge for BuSinEss GrowTh.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE

– KAEC: Knowledge Activate European Citizenship.

JUSTICE

– FER: For Equality and Roma integration .

NACIONALNI JAVNI RAZPISI

SOFINANCIRANJE VLAGANJ V EKONOMSKO-POSLOVNO INFRASTRUKTURO

Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever.

REALIZACIJA PROJEKTOV

REGIONALNI

DOLENJSKA.EU

Z operacijo Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu bo JV Slovenija dobila podobo turistične destinacije. Prepoznala bo svoje turistične produkte in jih predstavila, dobila bo celostno podobo (ime turistične destinacije, logotip, znak, celostno grafično podobo), oblikovala bo trženjske znamke, vzpostavila bo sodoben informacijski portal in povezave s portali izbranih ponudnikov v okviru posameznih turističnih produktov, dobila bo svoj znak kakovosti in izdelala ter izvedla promocijski načrt ter s tem povečala svojo prepoznavnost. Osnovni cilj operacije je večja prepoznavnost regije kot turistične destinacije in njena celostna ter celovita predstavitev. Namen operacije ni odkrivanje ampak utrjevanje in predstavitev že prepoznavnih trženjskih znamk (Dobro za oba, Kjer čas teče drugače, Mesto situl, …).

VEČ

GOSPODARSKO SREDIŠČE JV SLOVENIJE

Cilj Gospodarskega središca JV Slovenije je s koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za podjetništvo doseci še hitrejši gospodarski preboj regije. Vsi ekonomski kazalci kažejo na ekonomsko uspešno in učinkovito regijo z zdravim industrijskim jedrom Primanjkuje pa tudi znanja, predvsem na podrocju tehniških in naravoslovnih ved. Slabo je razvita R&R dejavnost.

Gospodarsko najbolj razvito je regijsko redišce, zato se nacrtuje izgradnja podjetniškega podpornega okolja (inkubatorji) tudi v Beli krajini in na Kocevsko-ribniškem. V regiji so skoncentrirane pretežno delovno intenzivne dejavnosti. Z opremljanjem gospodarske cone nacionalnega pomena se želi privabiti tudi nove programe z višjo dodano vrednostjo. 

VEČ

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013

Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

VEČ

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014

Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

VEČ

RAZVOJ PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU JVS

Študija razvoja podeželja bo izdelana za območje JV Slovenije. Vključevala bo vseh 16 občin v regiji. Kot partner v projektu bodo v zastopani tudi predstavnik lokalnih skupnosti iz Hrvarške: občine Ozalj in Kamanje. Namen projekta je s pomočjo analizo stanja na podeželju, izdelati vizijo in cilje za razvoj podeželje v naslednjem programskem obdobju 2007 – 2013. S pomočjo strateškega dela študije, bodo v nadaljevanju pripravljeni programi za dosego teh ciljev.

Sestavni del študije je priprava dispozicij projektov s katerimi bo regija kandidirala na razpisana sredstva 2007 – 2009 s poudarkom na medsosedskem sodelovanju – večino občin JV Slovenije leži ob schengenski meji. Ciljne skupine po posameznih prioritetnih področjih so: mali podjetniki, gospodarskih družb, nosilci kmečkih gospodarstev. Zato je zelo pomembna promocija projekta, ki je sestavni del študije.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ JVS Z EKOREMEDIACIJAMI

Občine JV že imajo prepoznane okoljske probleme, ki so vezani zlasti na odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo veliko območij z Naturo 2000 toda brez razvojnih projektov, zaradi razpršene poselitve se pojavljajo točkovni problemi kot so plazovi, poplave, erozija. Z ERM bodo občine dobile strokovne podlage s pregledom stanja in možnostmi uporabe ERM s poudarkom na čiščenju in odvajanju odpadne vode..

ERM sistemi so podlaga za povezovanje drugih dejavnostih, to so turizem, izobraževanje, drobna lokalna obrt, samozaposlovanje, aktiviranje naravne in kulturne dediščine. Vzpostavljen bo učni poligon, kjer bodo prikazane možnosti več funkcionalnega razvoja z ERM. Za razvoj tovrstnih znanj pa bodo po občinah vzpostavljene Info točke, kjer bodo študentje in dijaki, ki bodo usposobljeni za posredovanje informacij, pomagali ljudem pridobiti dodatne podatke o možnostih uporabe ERM.

VEČ

VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JV SLOVENIJI

Nosilec operacije je Mestna obeina Novo mesto, ki ima tudi najvee izkušenj na podroeju GJI. V projektu bodo sodelovali vsi kljueni akterji s podroeja GJI (predstavniki obein zadolženi za GJI, predstavniki izvajalcev gospodarskih javnih služb,…) na obmoeju sodelujoeih obein, s eimer bo zagotovljeno, da bodo rezultati projekta kvalitetni in predvsem, da bodo kljueni akterji sposobni v prihodnje sami voditi katastre GJI. Izdelava katastrov GJI bo oddana zunanjemu izvajalcu na podlagi javnega naroeila storitve v skladu s predpisi o javnem naroeanju.

VEČ

HERITAGE TRAILS NET

Z izvedbo operacije bomo vzpostavili osnovno regijsko mrežo tematskih poti, ki vkljucujejo pohodništvo, kolesarjenje, colnarjenje in ježo. Osnovno regijsko mrežo tematskih poti bo možno z orodji, ki bodo z operacijo razvita, dopolnjevati z bogato lokalno ponudbo in novimi turisticnimi tockami. Operacija vkljucuje trajnostni razvoj.

VEČ

VEM TOČKA

Na področju podjetništva smo izvajali točko VEM (vse na enem mestu). Namen točke VEM je bil omogočiti podjetnikom, da na enem mestu izvejo in uredijo vse formalnosti, potrebne za ustanovitev podjetja. V okviru točke VEM vam pripravimo oz. pomagamo pripraviti vso dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti predlogu za vpis podjetja v sodni register ter jo v imenu podjetja tudi vložimo. Na ta način poskrbimo, da so oddani predlogi popolni in ustrezni.

Vse storitve, ki smo jih nudili v okviru točke VEM so brezplačne.

VEČ

SIO-PIP-2016-17

Namen operacije je bil financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki so z izvedbo aktivnosti, ki so bili predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

VEČ

 

MEDNARODNI

PROJEKT MEDOSSIC

V projektu MEDOSSIC (Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development) sodeluje deset partnerjev iz sedmih držav: Regionalna razvojna agencija Notranjsko – kraške regije, Regionalni razvojni center Koper ter Razvojni center Novo mesto iz Slovenije; Larnaca district development Agency s Cipra; Eastern Crete Development Organization iz Grcije; TecnoMarche – Scientific and Technology park of Marche Region ter DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l.come iz Italije; Provincial Government of Malaga iz Španije; RRA Porin iz kandidatke Hrvaške in Direktorat za srednja in mala podjetja iz potencialne kandidatke Crne gore.

Nameni projekta:

Izboljšanje konkurencnosti, Promocija obmocnega sodelovanja in varovanja okolja za trajnostni razvoj, Spodbuditev eko-inovacijskega podrocja posamezne regije.

VEČ

PROJEKT MLADIEKOIN

Na srednjih šolah in fakultetah, se bodo tekom projekta oblikovale projektne skupine sestavljene iz dijakov oz. študentov (7 članov). Vsaka skupina bo v mesecih od decembra 2011 do junija 2012 izpeljala 15 podjetniških krožkov. Na podjetniških krožkih bodo spoznavali prvine podjetništva in izdelovali poslovne načrte eko-inovativnih proizvodov. Pri razvoju teh idej jim bodo pomagali mentorji, ki bodo mlade, po prej izdelani metodologiji usposobili za izdelavo poslovnih načrtov, prav tako pa jim bodo na krožkih predstavljali širše podjetniške vsebine. Za mlade se bo pripravil priročnik, ki ga bodo izpolnjevali ob izdelovanju poslovnih načrtov 

VEČ

PUTEVIMA BAŠTINE

Projekt Dediščina, možnost razvoja trajnostnega turizma v Nacionalnem parku Una in SZ regionu BiH, krajši naziv projekta Putevima baštine se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012.

VEČ

TREBIŽAT HERITAGE TRAILS

Študija razvoja podeželja bo izdelana za območje JV Slovenije. Vključevala bo vseh 16 občin v regiji. Kot partner v projektu bodo v zastopani tudi predstavnik lokalnih skupnosti iz Hrvarške: občine Ozalj in Kamanje. Namen projekta je s pomočjo analizo stanja na podeželju, izdelati vizijo in cilje za razvoj podeželje v naslednjem programskem obdobju 2007 – 2013. S pomočjo strateškega dela študije, bodo v nadaljevanju pripravljeni programi za dosego teh ciljev.

Sestavni del študije je priprava dispozicij projektov s katerimi bo regija kandidirala na razpisana sredstva 2007 – 2009 s poudarkom na medsosedskem sodelovanju – večino občin JV Slovenije leži ob schengenski meji. Ciljne skupine po posameznih prioritetnih področjih so: mali podjetniki, gospodarskih družb, nosilci kmečkih gospodarstev. Zato je zelo pomembna promocija projekta, ki je sestavni del študije.

VEČ

SLOHRA GLOBALNET

S projektom bo uresničena izmenjava znanj in izkušenj med htvaškimi in slovenskimi partnerji ter podjetniki. V projekt bo vključenih 100 podjetnikov začetnikov, ki jim bo zagotovljeno svetovanje za nadaljnji razvoj, usposabljanje na področju širjenja na tuje trge (s poudarkom na širjenju na hrvaški/slovenski in EU trge) in mreženje. Izdelana bo skupna intergrirana analiza razvojnih virov podjetnikov, ki je lahko podlaga za nove projekte EU. Skupna strategija izvoza bo združila in presegla hrvaške in slovenske strategije gospodarskega razvoja.

VEČ

SLOHRA SOCIONET

Glavni cilj projekta SLOHRA SOCIONET je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU. Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva.

VEČ

IZVEDBA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

UREDITEV GARDEROB TELOVADNICE PRI OSNOVNI ŠOLI METLIKA

Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

ŠIRITEV PROIZVODNO STORITVENE CONE ŠENTJERNEJ - SEVER

Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa.

OBNOVA IN POKRITJE OLIMPIJSKEGA VADBENEGA CENTRA ČEŠČA VAS

Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI ŠENTJERNEJ

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI ŠKOCJAN

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI STRAŽA

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI METLIKA

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI ČRNOMELJ

Izdelava osnovnega strateškega dokumenta občine na področju razvoja širokopasovnih omrežij elektronski komunikacij.

ŠTUDIJA RAZVOJA GOSPODARSTVA IN TURIZMA OBČINE ČRNOMELJ 2015-2020

Študija gospodarskega razvoja občine Črnomelj 2015 -2020 je pripravljena kot ena od strokovnih podlag, potrebnih za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja občine Črnomelj v okviru priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Izdelana je kot nadgradnja oz. posodobitev Strategije prostorskega razvoja občine Črnomelj, Metlika in Semič iz leta 2005, pri čemer se omejuje samo na občino Črnomelj. Kljub temu smo z nekaterimi cilji in ukrepi obravnavali celotno območje Bele krajine, saj je takšna obravnava smiselna le na nekem celovitem zaokroženem območju v primeru turizma na turističnem območju Bele krajine.

Z znanjem, povezovanjem in izmenjavo izkušenj pogumno do zastavljenih ciljev.

Morda vas zanima tudi:

Javni razpis za vključitev v projekt PONI JV SLOVENIJA 2. SKUPINA

Javni razpis za vključitev v projekt PONI JV SLOVENIJA 2. SKUPINA

PONI JV SLOVENIJA  - Odprt je Javni razpis za vključitev v 2. skupino usposabljanja za samostojno podjetniško pot  Razvojni center Novo mesto nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni JV...

INOVACIJSKA KONFERENCA INVESTICIJE GREMO (GREen MObility)

INOVACIJSKA KONFERENCA INVESTICIJE GREMO (GREen MObility)

INOVACIJSKA KONFERENCA INVESTICIJE GREMO (GREen MObility)Misija GREMO (GREen MObility) je vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države, s katero naša avtomobilska podjetja pospešeno prehajajo iz proizvodnje komponent in sistemov za motorje z notranjim...

Franci Bratkovič prejemnik grba Mestne občine Novo mesto

Franci Bratkovič prejemnik grba Mestne občine Novo mesto

Franci Bratkovič prejemnik grba Mestne občine Novo mesto Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič je prejemnik grba Mestne občine Novo mesto za leto 2023. Občinsko nagrado je dobil za dolgoletne uspehe na področju gospodarstva, prispevek k razvoju...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest