JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2019/2020

JAVNI RAZPIS 2019/2020

NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2019/2020 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«.

Vlogo je možno oddati osebno na naslovu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

ROK ZA PRIJAVO

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 7. 10. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2020.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018.

Razvojni center Novo mesto d.o.o. z dne 28. 2. 2019, objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020.

www.mddsz.gov.si
www.eu-skladi.si

Kadrovske štipendije omogočajo, da si podjetja lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja (štipendiranja) zagotovijo razvoj ustreznih kadrov (podpora pri izobraževanju) in na ta način spodbudijo razvoj podjetij in gospodarstva regije.

Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno.

JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2019/2020

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

2019-2020

Prijavni obrazec

Obrazec 1

Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov

Obrazec 2

Poročilo o opravljeni delovni praksi

Obrazec 3

Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Obrazec 4

Vzorec pogodbe o sofinanciranju

Priloga 1

Poimenski seznam štipendistov

Priloga 2

Pogodba o štipendiranju (delodajalec-štipendist)

Priloga 3

Označba vloge

Priloga 4

Kontrolna lista

Priloga 5

Politika štipendiranja

2015-2019

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV REGIJE JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2019/2020

INPRO inženiring, nadzor, projektiranje d.o.o. Novo mesto

TPV d.o.o.

INLES d.d.

MELAMIN d.d. Kočevje

TOMPLAST d.o.o.

Dijakom in študentom kadrovske štipendije zagotovijo takojšno zaposlitev po končanem šolanju oz. študiju.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest