Objavljamo: Razpis štipendij za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto za študijsko leto 2017 /2018 in do dokončanja študija (oblika študija: izredni študij in študij na daljavo) 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je štipendiranje skupno največ 2 kandidatov, za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto v študijskem letu 2017/2018 in do dokončanja študija (oblika študija: izredni študij ali študij na daljavo), in sicer:

  • socialna ogroženost (1 štipendija)
  • perspektivni kader (1 štipendija}

Štipendija se dodeli za: 

  • šolnino v višini dejanske šolnine za posamezno študijsko leto.

Za šolnino šteje znesek, ki ga posameznik letno plača Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto za obiskovanje izobraževalnega programa in ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil fakulteti (literatura, laboratorijski prispevki, zavarovanje in drugi stroški).

Pogoji razpisa

Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

  • pogoje definirane v RAZPISU ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM INŽENIRING IN VOZILA objavljen na spletni strani fakultete,
  • se v študijskem letu 2017 /2018 prvič vpisuje na visokošolski strokovni študijski program na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

Rok in način oddaje prijav

Kandidati morajo prijavo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti fakulteti na naslov Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

Prijavo je možno oddati osebno na naslovu fakultete v poslovnem času ali po pošti. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko fakulteta prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošti. Prijave po elektronski pošti se ne bodo upoštevale.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in traja do porabe sredstev.

Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. če kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo fakulteta njihove prijave zavrgla.

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene. Prijave, ki bodo prispele po porabi sredstev bodo zavrnjene.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto http://www.fini-unm.si, telefonsko ali osebno pa v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro, in med 14. in 16. uro osebno ali na telefonski številki 07 /39 32 206 ter preko elektronske pošte: fini-unm@guest.arnes.si.

Razpis in razpisne pogoje najdete tukaj.

 

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Prijavi se

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This