REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Razvojna vizija regije JV Slovenija za leto 2020 je: “Trajnostno izvozno usmerjeno gospodarstvo v zeleni regiji“.

PROJEKTI V IZVAJANJU

POREČJE REKE KRKE

Predlog projekta je vključen v osnutek Dogovora za razvoj regije JV Slovenija. Na sestankih z MOP smo projekt pregledali, vendar kot tak ni sprejemljiv. Izvedli smo koordinacijo in sestanek z vsemi komunalnimi podjetji v regiji, da pripravimo nov predlog.

S KOLESOM OB SAVI IN KRKI (SAVA-KRKA BIKE)

Za projekt Sava – Krka bike, ki je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenjske regije, ter Direkcije RS za infrastrukturo, smo v letu 2016 končno dočakali odprtje postavke v državnem NRP. Tako so se konec leta začele aktivnosti ponovnega pregleda prevoznosti trenutne trase, kajti pred kolesarko sezono 2017, bo država označila potek trase.

Kartko ime projekta: SKB

EKO MOBILNOST

Zaradi potreb v regiji smo povezali občine in začeli s pripravo projekta Ekomobilnost. Na osnovi popisa potreb po električnih avtomobilih in električnih polnilnicah se je vzpostavilo sodelovanje s ponudniki, ki bodo v prihodnje vključeni v konzorcij.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Razvojni center Novo mesto je prevzel vlogo regionalnega koordinatorja Evropskega tedna mobilnosti in povezal občine, usklajeval programe in prevzel pobudo za skupno nastopanje občin. V letu 2016 je sodelovalo 11 občin iz regije. Nudili smo jim podporo pri izvedbi aktivnosti in izvedli regijsko konferenco.

Dan brez avtomobila, ki je 22. septembra, že tradicionalno poskrbi, da prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživijo mestna središča brez motornega prometa in odkrijejo, čemu lahko, namesto avtomobilov, namenijo dragoceni javni prostor.

V naši regiji je k projektu pristopilo že 12 občin.

Kratko ime projekta: ETM

OBMOČJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

Regija je v smislu dostopa do širokopasovnih omrežij zelo podhranjena, kar zavira gospodarski razvoj in ustvarja razlike v razvitosti. Iz tega razloga sta znotraj regije osnovana dva konzorcija občin ter v pripravi dva projekta, ki bosta omogočila dostop do storitev širokopasovnega omrežja uporabnikom v tistih naseljih, kjer ni bil izražen tržni interes operaterjev. Izvedba projektov bo mogoča le ob finančni podpori, kot jo predvideva ukrep gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Projekta regije bosta prijavljena na javni razpis za sofinanciranje gradnje omrežij, izvedba projektov pa je ključna za nadaljnji razvoj regije ter odpravljanje razvojnih razlik tako znotraj kot tudi med regijami.

Kratko ime projekta: OŠO

UČINKOVIT IN CELOVIT PROSTORSKI RAZVOJ

Projekt vključuje organizacijske ukrepe in pripravo regijskih strateških in izvedbenih projektov. Predvideva vzpostavitev regijske prostorske mreže, ki bo predvsem s strokovno podporo občinam in z aktivnim vključevanjem v postopke prispevala k lažjemu uveljavljanju regijskih interesov v prostoru. Na področju strateškega prostorskega načrtovanja se predvideva izdelavo regijskega strateškega prostorskega plana (oz. aktualiziranje in redefiniranje osnutka RZPR JVS, 2006) kot vmesne ravni med SPRS in OPN, v katerem bodo glede na aktualne razvojne pobude in omejitve v prostoru določeni ključni regijski projekti po področjih, ki bodo ob upoštevanju vizije razvoja regije in prioritet prepoznana kot prednostna. Rezultati projekta bodo predstavljali prostorsko-načrtovalske vsebine pri izvajanju regionalnih razvojnih programov in neposredno podlago za vključevanje regionalnih vsebin v obstoječi sistem državnih in občinskih prostorskih aktov.

DEŽELA GOZDOV IN RJAVEGA MEDVEDA - REGIJSKI PARK KOČEVSKO

Regionalna razvojna agencija koordinira aktivnosti za umestitev vsebin projekta za neposredno potrditev in financiranje. Teritorialni dialog z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v letu 2016 opredelil uskladitev projekta s sektorsko vsebino tako, da bo možno izvajanje v prvi fazi programskega obdobja 2014-2020.

VZPOSTAVITEV USTREZNIH POGOJEV ZA AKTIVNO UDELEŽBO IN NASTANITVE RANLJIVIH SKUPIN

Projekt je uvrščen na seznam za umestitev v Dogovor za razvoj regije. V letu 2016 so se pričeli pogovori z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), dokončne odločitve še ni, predvidevamo realizacijo v prihodnjem letu.

SOCIALIZACIJA IN INTEGRACIJA ROMOV

Projekt je eden izmed prioritetno uvrščenih na seznam za Dogovor za razvoj regije. Do sedaj so bili izvedeni pogovori s pristojnimi ministrstvi. Na javni razpis za sofinanciranje osnovne infrastrukture za naselja, kjer živi romska skupnost, je kandidiralo 7 občin z 9 projekti, od tega v letu 2016 uspešna le dva projekta iz dveh občin, to sta Črnomelj in Metlika.

Z namenom uresničiti cilje in dvigniti raven kakovosti življenja romskim skupnostim aktivno pristopamo k celoviti obravnavi tematike tako z vidika uspešnosti prijav na razpise, kot tudi za povečan obsega razpisanih sredstev za urejanje infrastrukture.

SAMOOSKRBA V REGIJI JV SLOVENIJA

Regionalne razvojne agencije si prizadevamo pripraviti učinkovit skupni nacionalni projekt ozaveščanja pomena samooskrbe. Skozi proces povezovanja ponudnikov bomo vzpostavljali mehanizme za poenoten pristop k zelenim javnim naročilom v javnem sektorju in spodbujanju ponudnikov za povezovanje. Samooskrba v regiji bo ena od osrednjih regijskih vsebin (izdelal se bo pregled tržnic, javnih ustanov in izvedbe zelenih javnih naročil, povezovanje javnih ustanov npr. domovi starejših in ustrezno oddajanje koncesij idr).

LESNI CENTRI DOLENJSKE

Lesni centri Dolenjske je celovit projekt , ki sledi smernicam za pripravo projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja iz sredstev iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 – 2020 (OP 2014 – 2020) in Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020 (PRP 2014 – 2020). Projekt s svojimi aktivnostmi predvideva financiranje iz različnih prednostnih osi OP, vključuje več sektorjev (gozdarstvo, podjetništvo, raziskave in razvoj, izobraževanje) t.i. vertikalna izvedba projektov in horizontale: zmanjševanje onesnaževanja okolja, odpiranje novih delovnih mest, zmanjševanje socialnih razlik.

KOLESARSKE POVEZAVE V REGIJI JV SLOVENIJA

Kolesarjenje je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti, ki ji v Sloveniji in v drugih evropskih državah v zadnjih letih pripisujemo vedno večji pomen. Kolesarjenje je kot oblika rekreacije in način prevoza postalo vse bolj priljubljeno, prav tako pa je kolesarski turizem v Evropi hitro rastoča in ekonomsko vedno bolj pomembna dejavnost. Dobro razvita kolesarka infrastruktura pozitivno vpliva na gospodarstvo in razvoj, še zlasti na območju, kjer je potencialov za še hitrejši in boljši razvoj turizma veliko.  

Umeščanje kolesarskih površin v prostor je zelo zahtevno, zato planiranje in načrtovanje zahteva sistematični pristop na širšem področju.

V Jugovzhodni Sloveniji želimo aktivno sodelovati pri ureditvi krovnega državnega kolesarskega omrežja na našem območju in povezovanju lokalnih kolesarskih povezav na to hrbtenično omrežje. S tem namenom Razvojni center Novo mesto v regiji koordinira projekte kolesarskih povezav: 

4 projekte v sklopu Dogovora za razvoj regij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (prednostna naložba 4.4 – Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti), to so:  

  • Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica  
  • Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje  
  • Regionalna kolesarska povezava “Novo mesto – Straža”  
  • Regionalna kolesarska povezava “Trebnje – Mirna – Mokronog”  

ter 8 projektov državnih kolesarskih povezav:  

  • S kolesom ob Savi in Krki = Sava-Krka bike  
  • Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance  
  • Krošnjarska kolesarska pot  
  • Kolesarska pot Škofljica – Petrina  
  • Kolesarska povezava “Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan – Šentjernej”  
  • Kolesarska povezava ” Novo mesto – Mirna Peč – Trebnje”  
  • Kolesarska povezava “Trebnje – Mirna – Šentrupert – Mokronog-Trebelno”  
  • Kolesarske povezave v Beli krajini 

V nadaljevanju je na kartografskem prikazu predstavljeno stanje na projektih kolesarskih povezav v regiji JV Slovenija v aprilu 2022, prikazano na regijski ravni in po posameznih subregijah (Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniška). Označene so kot zgrajene, označene in načrtovane kolesarske povezave ter kolesarske povezave v gradnji. 

 

 

 

 

 

TEMELJNI PROJEKTI ZA RAZVOJ

STRATEGIJA RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi vizije Mestne občine Novo mesto izdelujemo in koordiniramo strategijo razvoja celotne občine.

Kratko ime projekta: SR MONM

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA

Mestna občina Novo mesto (MONM) je februarja 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo MONM 2030. Nadaljevanju strategija sledi Izvedbeni načrt, katerega izdelujemo in koordiniramo pripravo z občinsko upravo.

Kratko ime projekta: TUS

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Celostna prometna strategija je ključno orodje novega celostnega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne razvojne potenciale. Razvojni center novo mesto skupaj s partnerji projekta trenutno sodeluje pri izdelavi celostnih prometnih strategij v regiji JV Slovenija v občinah Novo mesto, Kočevje in Metlika.

Kratko ime projekta: CPS

IZVEDENI PROJEKTI

DOLENJSKA.EU

Z operacijo Celostna/celovita turistična ponudba regije – Dolenjska.eu bo JV Slovenija dobila podobo turistične destinacije. Prepoznala bo svoje turistične produkte in jih predstavila, dobila bo celostno podobo (ime turistične destinacije, logotip, znak, celostno grafično podobo), oblikovala bo trženjske znamke, vzpostavila bo sodoben informacijski portal in povezave s portali izbranih ponudnikov v okviru posameznih turističnih produktov, dobila bo svoj znak kakovosti in izdelala ter izvedla promocijski načrt ter s tem povečala svojo prepoznavnost. Osnovni cilj operacije je večja prepoznavnost regije kot turistične destinacije in njena celostna ter celovita predstavitev. Namen operacije ni odkrivanje ampak utrjevanje in predstavitev že prepoznavnih trženjskih znamk (Dobro za oba, Kjer čas teče drugače, Mesto situl, …).

VEČ

GOSPODARSKO SREDIŠČE JV SLOVENIJE

Cilj Gospodarskega središca JV Slovenije je s koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za podjetništvo doseci še hitrejši gospodarski preboj regije. Vsi ekonomski kazalci kažejo na ekonomsko uspešno in ucinkovito regijo z zdravim industrijskim jedrom Primanjkuje pa tudi znanja, predvsem na podrocju tehniških in naravoslovnih ved. Slabo je razvita R&R dejavnost.

Gospodarsko najbolj razvito je regijsko redišce, zato se nacrtuje izgradnja podjetniškega podpornega okolja (inkubatorji) tudi v Beli krajini in na Kocevsko-ribniškem. V regiji so skoncentrirane pretežno delovno intenzivne dejavnosti. Z opremljanjem gospodarske cone nacionalnega pomena se želi privabiti tudi nove programe z višjo dodano vrednostjo. 

VEČ

HERITAGE TRAILS NET

Z izvedbo operacije bomo vzpostavili osnovno regijsko mrežo tematskih poti, ki vkljucujejo pohodništvo, kolesarjenje, colnarjenje in ježo. Osnovno regijsko mrežo tematskih poti bo možno z orodji, ki bodo z operacijo razvita, dopolnjevati z bogato lokalno ponudbo in novimi turisticnimi tockami. Operacija vkljucuje trajnostni razvoj.

VEČ

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013

Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

VEČ

PROJEKT MEDOSSIC

V projektu MEDOSSIC (Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development) sodeluje deset partnerjev iz sedmih držav: Regionalna razvojna agencija Notranjsko – kraške regije, Regionalni razvojni center Koper ter Razvojni center Novo mesto iz Slovenije; Larnaca district development Agency s Cipra; Eastern Crete Development Organization iz Grcije; TecnoMarche – Scientific and Technology park of Marche Region ter DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l.come iz Italije; Provincial Government of Malaga iz Španije; RRA Porin iz kandidatke Hrvaške in Direktorat za srednja in mala podjetja iz potencialne kandidatke Crne gore.

Nameni projekta:

Izboljšanje konkurencnosti, Promocija obmocnega sodelovanja in varovanja okolja za trajnostni razvoj, Spodbuditev eko-inovacijskega podrocja posamezne regije.

VEČ

PROJEKT MLADIEKOIN

Na srednjih šolah in fakultetah, se bodo tekom projekta oblikovale projektne skupine sestavljene iz dijakov oz. študentov (7 članov). Vsaka skupina bo v mesecih od decembra 2011 do junija 2012 izpeljala 15 podjetniških krožkov. Na podjetniških krožkih bodo spoznavali prvine podjetništva in izdelovali poslovne načrte eko-inovativnih proizvodov. Pri razvoju teh idej jim bodo pomagali mentorji, ki bodo mlade, po prej izdelani metodologiji usposobili za izdelavo poslovnih načrtov, prav tako pa jim bodo na krožkih predstavljali širše podjetniške vsebine. Za mlade se bo pripravil priročnik, ki ga bodo izpolnjevali ob izdelovanju poslovnih načrtov 

VEČ

PUTEVIMA BAŠTINE

Projekt Dediščina, možnost razvoja trajnostnega turizma v Nacionalnem parku Una in SZ regionu BiH, krajši naziv projekta Putevima baštine se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012.

VEČ

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014

Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo podjetje.

VEČ

RAZVOJ PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU JVS

Študija razvoja podeželja bo izdelana za območje JV Slovenije. Vključevala bo vseh 16 občin v regiji. Kot partner v projektu bodo v zastopani tudi predstavnik lokalnih skupnosti iz Hrvarške: občine Ozalj in Kamanje. Namen projekta je s pomočjo analizo stanja na podeželju, izdelati vizijo in cilje za razvoj podeželje v naslednjem programskem obdobju 2007 – 2013. S pomočjo strateškega dela študije, bodo v nadaljevanju pripravljeni programi za dosego teh ciljev.

Sestavni del študije je priprava dispozicij projektov s katerimi bo regija kandidirala na razpisana sredstva 2007 – 2009 s poudarkom na medsosedskem sodelovanju – večino občin JV Slovenije leži ob schengenski meji. Ciljne skupine po posameznih prioritetnih področjih so: mali podjetniki, gospodarskih družb, nosilci kmečkih gospodarstev. Zato je zelo pomembna promocija projekta, ki je sestavni del študije.

VEČ

SLOHRA GLOBALNET

S projektom bo uresničena izmenjava znanj in izkušenj med htvaškimi in slovenskimi partnerji ter podjetniki. V projekt bo vključenih 100 podjetnikov začetnikov, ki jim bo zagotovljeno svetovanje za nadaljnji razvoj, usposabljanje na področju širjenja na tuje trge (s poudarkom na širjenju na hrvaški/slovenski in EU trge) in mreženje. Izdelana bo skupna intergrirana analiza razvojnih virov podjetnikov, ki je lahko podlaga za nove projekte EU. Skupna strategija izvoza bo združila in presegla hrvaške in slovenske strategije gospodarskega razvoja.

VEČ

SLOHRA SOCIONET

Glavni cilj projekta SLOHRA SOCIONET je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU. Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ JVS Z EKOREMEDIACIJAMI

Občine JV že imajo prepoznane okoljske probleme, ki so vezani zlasti na odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo veliko območij z Naturo 2000 toda brez razvojnih projektov, zaradi razpršene poselitve se pojavljajo točkovni problemi kot so plazovi, poplave, erozija. Z ERM bodo občine dobile strokovne podlage s pregledom stanja in možnostmi uporabe ERM s poudarkom na čiščenju in odvajanju odpadne vode..

ERM sistemi so podlaga za povezovanje drugih dejavnostih, to so turizem, izobraževanje, drobna lokalna obrt, samozaposlovanje, aktiviranje naravne in kulturne dediščine. Vzpostavljen bo učni poligon, kjer bodo prikazane možnosti več funkcionalnega razvoja z ERM. Za razvoj tovrstnih znanj pa bodo po občinah vzpostavljene Info točke, kjer bodo študentje in dijaki, ki bodo usposobljeni za posredovanje informacij, pomagali ljudem pridobiti dodatne podatke o možnostih uporabe ERM.

VEČ

TREBIŽAT HERITAGE TRAILS

Oživitev podeželja z vključevanjem naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo. Projekt se izvaja na območju države Bosna in Hercegovina.

Splošni cilj projekta je spodbuditi gospodarski razvoj občin Ljubuški, Čapljina in Grude kot turistične destinacije z integracijo kulturno-zgodovinske in naravne dediščine v turistično ponudbo. Specifični cilj projekta je izboljšati turistično ponudbo projektnega območja in povečati prepoznavnost turistične destinacije in tako povečati število gostov in trajanje njihovega obiska.

VEČ

VZPOSTAVITEV KATASTROV GJI V JV SLOVENIJI

Nosilec operacije je Mestna obeina Novo mesto, ki ima tudi najvee izkušenj na podroeju GJI. V projektu bodo sodelovali vsi kljueni akterji s podroeja GJI (predstavniki obein zadolženi za GJI, predstavniki izvajalcev gospodarskih javnih služb,…) na obmoeju sodelujoeih obein, s eimer bo zagotovljeno, da bodo rezultati projekta kvalitetni in predvsem, da bodo kljueni akterji sposobni v prihodnje sami voditi katastre GJI. Izdelava katastrov GJI bo oddana zunanjemu izvajalcu na podlagi javnega naroeila storitve v skladu s predpisi o javnem naroeanju.

VEČ

VEM TOČKA

Na področju podjetništva smo izvajali točko VEM (vse na enem mestu). Namen točke VEM je bil omogočiti podjetnikom, da na enem mestu izvejo in uredijo vse formalnosti, potrebne za ustanovitev podjetja. V okviru točke VEM vam pripravimo oz. pomagamo pripraviti vso dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti predlogu za vpis podjetja v sodni register ter jo v imenu podjetja tudi vložimo. Na ta način poskrbimo, da so oddani predlogi popolni in ustrezni.

Vse storitve, ki smo jih nudili v okviru točke VEM so brezplačne.

VEČ

SIO-PIP-2016-17

Namen operacije je bil financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki so z izvedbo aktivnosti, ki so bili predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

VEČ

TEMELJNI PROJEKTI ZA RAZVOJ

ŠTUDIJA RAZVOJA GOSPODARSTVA IN TURIZMA OBČINE ČRNOMELJ 2015-2020

Študija gospodarskega razvoja občine Črnomelj 2015 -2020 je pripravljena kot ena od strokovnih podlag, potrebnih za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja občine Črnomelj v okviru priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Izdelana je kot nadgradnja oz. posodobitev Strategije prostorskega razvoja občine Črnomelj, Metlika in Semič iz leta 2005, pri čemer se omejuje samo na občino Črnomelj. Kljub temu smo z nekaterimi cilji in ukrepi obravnavali celotno območje Bele krajine, saj je takšna obravnava smiselna le na nekem celovitem zaokroženem območju v primeru turizma na turističnem območju Bele krajine.

Evropski teden mobilnosti povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Vrhunec dogajanja je vsako leto med 16. in 22. septembrom, ko potekajo po vsej Evropi številne aktivnosti, ki spodbujajo k pametni in trajnostni mobilnosti, kot dobri investiciji.

Dan brez avtomobila, ki je 22. septembra, že tradicionalno poskrbi, da prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživijo mestna središča brez motornega prometa in odkrijejo, čemu lahko, namesto avtomobilov, namenijo dragoceni javni prostor.

V naši regiji je k projektu pristopilo že 12 občin.

Evropski teden mobilnosti povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Vrhunec dogajanja je vsako leto med 16. in 22. septembrom, ko potekajo po vsej Evropi številne aktivnosti, ki spodbujajo k pametni in trajnostni mobilnosti, kot dobri investiciji.

Dan brez avtomobila, ki je 22. septembra, že tradicionalno poskrbi, da prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživijo mestna središča brez motornega prometa in odkrijejo, čemu lahko, namesto avtomobilov, namenijo dragoceni javni prostor.

V naši regiji je k projektu pristopilo že 12 občin.

Z delovanje omogočamo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno življenje prebivalcev regije.

Celovite storitve razvoja regije.

Razvoj podeželja

 

Razvoj turizma

 

Razvoj Pokolpja

 

Razvoj projektov

 

Morda vas zanima tudi:

KOOPEKOOPERATIVNO KMETIJSTVO – CAR LAS DBK

KOOPEKOOPERATIVNO KMETIJSTVO – CAR LAS DBK

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO – CAR LAS DBKEden od ciljev projekta Kooperatvino kmetijstvo LAS DBK je bil predstaviti inovativne lokalne pridelovalce hrane z LAS območja Dolenjske in Bele krajine. Obiskali smo štiri mlade pridelovalce domačih dobrot, ki so nas s...

Inovativne dobrote s Krasinca

Inovativne dobrote s Krasinca

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO - Inovativne dobrote s KrasincaEden izmed ciljev projekta Kooperatvino kmetijstvo LAS DBK je bil predstaviti inovativne lokalne pridelovalce hrane iz LAS območja Dolenjske in Bele krajine. Obiskali smo štiri mlade pridelovalce domačih dobrot,...

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO – SADNE SLADKOSTI KMETIJE PAVLOVIČ

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO – SADNE SLADKOSTI KMETIJE PAVLOVIČ

KOOPERATIVNO KMETIJSTVO – SADNE SLADKOSTI KMETIJE PAVLOVIČ Eden izmed ciljev projekta Kooperatvino kmetijstvo LAS DBK je bil predstaviti inovativne lokalne pridelovalce hrane iz LAS območja Dolenjske in Bele krajine. Obiskali smo štiri mlade pridelovalce domačih...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

 

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

 

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest