Razvojni center Novo mesto d.o.o. sklicuje 52. redno skupščino družbe, ki bo v četrtek, 20. 7. 2017, ob 9.00 uri, v sejni sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto. 

Dnevni red:

l. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.

2. Imenovanje dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja.

3. Nabava in obremenitev nepremičnin.

4. Pobude in vprašanja.

Skupščine se lahko udeleži zastopnik družbenika ali njegov pooblaščenec. če se skupščine udeleži pooblaščenec mora predložiti pisno pooblastilo, ki se priloži zapisniku skupščine.

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosim, da vašo udeležbo sporočite najkasneje do petka, 18. 7. 2017, na e-naslov .

Vabilo najdete tukaj.

Pin It on Pinterest

Share This