Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok.

MGRT je na svoji spletni strani objavil Šesti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 in 2018. Celoten razpis in razpisno dokumentacijo najdete na : MGRT – 6 JR.

Razpis je namenjen gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, ki so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije, na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran sedež /ali podružnico ali poslovno enoto (v kolikor imajo ob oddaji vloge registrirano le poslovno enoto bodo morali  imeti na dan posredovanja prvega zahtevka za izplačilo registrirano podružnico ali sedež v eni od občin Pokolpja -zahtevku za izplačilo bo potrebno priložiti potrdilo – izpis iz sodnega registra),  v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.250.000,00 EUR, in sicer:

za leto 2017: 625.000,00 EUR, od tega:

– 300.000 EUR za sklop A in

– 325.000 EUR za sklop A-turizem

za leto 2018 : 625.00,00 EUR, od tega:

– 300.000 EUR za sklop A in

– 325.000 EUR za sklop A-turizem.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči najmanj 10.000,00 in največ 50.000 evrov za sklopa A in A turizem.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči: 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2017 in 2018. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od oddaje vloge na razpis:

– do najkasneje vključno 23. 10. 2017 za projekte, za katere je predvidena izvedba v letu 2017 in

– do najkasneje vključno 19. 10. 2018 za projekte, za katere je predvidena izvedba v letu 2018.

Projekt se bo sofinanciral enoletno: bodisi v letu 2017, bodisi v letu 2018 – ne more biti razdeljen v dve leti!!

Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:

– stroški gradbenih in obrtniških del (do največ 60% vrednosti celotnih upravičenih stroškov oz. v primeru opravljanja gradbeno-obrtniških del v najetih prostorih, lahko znašajo upravičeni stroški gradbenih in obrtniških del največ 10 % celotnih upravičenih stroškov, ostale je potrebno opredeliti kot neupravičene,

– stroški nakupa objektov (ob hkratnem upoštevanju ostalih določil znašajo največ 10 % vrednosti vseh opredeljenih upravičenih stroškov (presežek se šteje kot neupravičen strošek),

– stroški nakupa strojev in opreme,

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja (lahko znašajo največ do 50% vrednosti upravičenih stroškov celotne naložbe, obravnavati pa jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo in so vključena v osnovna sredstva prejemnika).

Med upravičene stroške ne šteje:

  • nakup osebnih in prenosnih računalnikov ter računalniške opreme (tiskalnik, kopirni stroj…),
  • nakup vozil,
  • nakup viličarjev,
  • drobni inventar npr.: smetnjaki, predpražniki, posoda, kozarci, krožniki, jedilni, kuhinjski pribor (kuhalnice …) in pripomočki ter strojčki, prti, brisače, posteljnina, dekorativni artikli (npr.: slike).

Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nakup rabljenih osnovnih sredstev (strojev in opreme) ni upravičen strošek.

Strošek je upravičen, če je osnovno sredstvo kupljeno, plačano, dobavljeno in usposobljeno za delovanje ter vključeno v proizvodni (storitveni) proces v obdobju upravičenosti stroškov.

Prejemnik sredstev bo moral najmanj ohraniti število zaposlenih na dan oddaje vloge:

  1. vsaj 3 leta od datuma zaključka projekta, če je upravičenec ob podpisu pogodbe malo ali srednje veliko podjetje oziroma
  2. vsaj 5 let od datuma zaključka projekta, če je upravičenec veliko podjetje.

Spodnja meja za sofinanciranje vlog po vseh merilih skupaj je najmanj 62 točk.

Zadnji rok za oddajo vloge je torek, 14. marca 2017, do 12. ure.

Pin It on Pinterest

Share This