PODEŽELJE

LAS DBK

KAJ OMOGOČA LAS DBK?

Omogoča izvajanje pristopa »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da odzivno lokalno prebivalstvo soodloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

NALOGA LAS DBK

Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja s pomočjo mehanizma CLLD (ang. Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR.

FINANČNA PERSPEKTIVA 2014–2020

Za finančno perspektivo 2014–2020 je odobrenih 3.039.883,96 € evropskih sredstev.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

LAS Dolenjska in Bela krajina je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja na območju Dolenjske in Bele krajine z vodilnim partnerjem LAS (Razvojni center Novo mesto) in partnersko institucijo (RIC Bela krajina). Predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju dvanajstih (12) občin v JV Sloveniji. LAS DBK je sestavljena iz 68 predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev, ki s svojo aktivno vlogo prispevajo k razvoju podeželja in urbanih središč na inovativen način.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU LAS DBK.

SKRB ZA REALIZACIJO ZASTAVLJENIH CILJEV: Skrbimo za realizacijo zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020.

POMOČ PRI RAZVOJU PROJEKTNE IDEJE: Upravičencem nudimo pomoč pri razvoju projektne ideje za razvoj podeželja in prijavah na javne razpise za pridobitev sredstev v okviru pristopa CLLD.

SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE: Strokovno svetujemo, izobražujemo in informiramo lokalno skupnost o novih izzivih s področja podeželja.

Številke govorijo same.

izvedenih LEADER projektov razvoja podeželja

vrednost posameznega LEADER projekta

evropskih sredstev LEADER za sofinanciranje projektov že prinesenih v regijo

Vas zanima kakšna je strategija LAS DBK? Prenesite brošuro s povzetkom strategije LAS DBK.

 

Spremljajte našo spletno stran, kjer je na voljo več informacij.

 
Imate inovativno idejo, ki bi jo razvijali na podeželju, pa ne veste na koga bi se obrnili? Si želite aktivno vključiti v doseganje razvojnih ciljev lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«?
Številke govorijo same.

potrjenih CLLD projektov čaka na odobritev

odobrenih CLLD sredstev za sofinanciranje

Spodbujamo celovit in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih središč regije jugovzhodne Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

UKREP 19.4. – PREDSTAVITEV SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Dolensjak in Bela krajina (Podukrep M19.4)

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Startegije lokalnega razvoja, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:
• o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
• o javnih pozivih LAS,
• o projektov v izvajanju,
• o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
• o novostih na območju LAS.

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Dolensjka in Bela krajina:
• k identificiranju potreb na območju LAS,
• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij.
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013.
Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja RS. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov.

CLLD dejstva:
• Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje.
• Omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.
• CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS.
• Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
• V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja so:
1. Ustanavljanje novih delovnih mest
2. Osnovne storitve na podeželju
3. Varstvo okolja
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 23/18)

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Dolenjska in Bela krajina upravičena do največ 500.000,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Povezave: 
Program razvoja podeželja – PRP (http://www.program-podezelja.si/)
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
LAS Dolenjska in Bela krajina: www.las-dbk.si

Za vsebino na spletni strani je odgovoren Razvojni center Novo mesto d.o.o., ki je vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Dolenjska in Bela krajina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pomagamo razvijati projektne ideje ter pridobivati sredstva za njihovo realizacijo.

Morda vas zanima tudi:

Udeležba na 4. Evropskem podeželskem parlamentu

Udeležba na 4. Evropskem podeželskem parlamentu

Udeležba na 4. Evropskem podeželskem parlamentuLetošnjega 4. Evropskega podeželskega parlamenta (ERP 2019), ki je potekal od 6. do 9. novembra 2019 v španskem obmorskem mestu Candás, v avtonomni skupnosti Asturia, se je udeležila tudi slovenska petčlanska delegacija...

PRIJAVA NA NOVICE

Želiš biti obveščen o aktualnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih in delavnicah?

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15
SI-8000 Novo mesto

Javne informacije in CGP

CGP katalog najdete tukaj.

Logotipe najdete tukaj.

Katalog informacij javnega značaja najdete tukaj.

Delovni čas

Vsak delovnik od 7.00 do 15.00

Spremljajte nas na Facebook-u.

Pin It on Pinterest